Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU): Je kunt deze hier downloaden en bekijken

NBBU Algemene voorwaarden

Dit document bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst
 4. Wijze van facturering
 5. Betalingsvoorwaarden
 6. Ontbinding
 7. Aansprakelijkheid
 8. Overmacht
 9. Geheimhouding
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 11. Slotbepalingen

Hoofdstuk 2: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten; algemeen

 1. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
 2. Inhoud, duur en einde van de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht(en)
 3. Informatieverplichting inlener
 4. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
 5. Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door inlener met de arbeidskracht
 6. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de onderneming
 7. Identificatie en persoonsgegevens
Hoofdstuk 2a: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten; uitzenden
 1. Toepasselijkheid algemene bepalingen
 2. Selectie van arbeidskrachten
 3. Het inlenerstarief bij uitzenden
Hoofdstuk 2b: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten; payrolling
 1. Toepasselijkheid algemene bepalingen
 2. Informatieverplichting inlener bij payrolling
 3. Het inlenerstarief bij payrolling

Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling

 1. Toepasselijkheid algemene bepalingen
 2. Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
 3. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

 

Benieuwd naar het volledige document voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)? Lees ze via de bovenstaande link.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de onderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen, de onderneming en de inlener waarop de onderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de onderneming en de inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.